Zapisy: KZP 2022 - Piątka Radioelektronika 24.04.2022